o nas

Stała współpraca na rzecz rozwoju lokalnej efektywności energetycznej

Od początku swojej działalności, podmioty zrzeszone w klastrze energii podejmują działania na rzecz:

– rozwoju lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii tj. przemysłowych instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych,

– budowy nowych sieci elektroenergetycznych służących wyprowadzeniu generacji z oze jak i mogących stanowić infrastrukturę zasilającą dla nowych niskoemisyjnych gałęzi przemysłu;

– lokalnej efektywności energetycznej opartej o transfer wiedzy i innowacyjnych rozwiązań w energetyce.

Klaster, obok rozwoju jednostek wytwórczych OZE podejmuje również działania na rzecz wdrożenia na terenie regionu m.in.: dalszego efektywnego wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych służących produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, poprawy efektywności energetycznej w tym również rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych, realizacji projektów badawczo-rozwojowych służących rozwojowi inteligentnych sieci elektrycznych wraz z technologiami magazynowania energii, ochronie środowiska naturalnego i zminimalizowanie zagrożeń dla zdrowia i życia lokalnej społeczności oraz dla klimatu i różnorodności biologiczne, ograniczanie emisji pochodzącej z transportu poprzez kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu zwiększenia podaży paliw alternatywnych ze szczególnym naciskiem na rozwój elektromobilności.

Cele i zadania

Stawiamy poprzeczkę wysoko 

Cele i zadania wyznacza nam rynek , który ciągle się zmienia. Jesteśmy w sytuacji kiedy trochę przewidujemy przyszłość. Do tej pory udaje się nam w to wpasować i przygotować na zmiany

Cele

Stały i zrównoważony rozwój sektora energetyki odnawialnej,

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu

Skuteczna regulacja mocy w sieci – bilansowanie popytu i podaży

Efektywny system wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji energii

Częściowe zabezpieczenie potrzeb energetycznych powiatu/członków klastra z wykorzystaniem OZE funkcjonujących na terenie powiatu

Zużywanie 100% energii wytwarzanej w ramach Klastra na własne potrzeby powiatu/członków klastra

Zwiększanie świadomości i rozwój energetyki prosumenckiej wśród mieszkańców powiatu zgorzeleckiego

Zadania

Planowanie i realizacja projektów w zakresie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i pozostałej infrastruktury, w tym głębokiej kompleksowej ich modernizacji

Planowanie i realizacja projektów budowy systemów dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych w zakresie:

-technologii magazynowania energii elektrycznej,

-inteligentnego zarządzania stroną podażowo-popytową energii elektrycznej,

-inteligentnych sieci energetycznych (ang. smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem, dzięki którym będzie można zarządzać bezpośrednimi interakcjami i komunikacją między konsumentami: gospodarstwami domowymi lub przedsiębiorstwami oraz innymi użytkownikami sieci i dostawcami energii

Kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektro mobilności

Dokąd zmierzamy?

Intensywny proces transformacji

Należy pamiętać, by w okresie trwającego intensywnego procesu transformacji w obszarze gospodarczym, tworzyć coraz lepsze warunki dla życia i codziennej egzystencji lokalnej społeczności, by teren był atrakcyjny dla lokowania aktywności życiowej lokalnej społeczności. W tym celu oprócz działań związanych z budową źródeł energii ,należy podejmować równocześnie:

– działania na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze usług turystycznych, wykorzystujących atuty położenia geograficznego, połączeń komunikacyjnych;

– tworzenie szerokiego wachlarza działań w obszarach aktywizacji społecznej (szczególna rola samorządów lokalnych i działających stowarzyszeń)

– działania służące rozwojowi nowoczesnych form kształcenia w oświacie na poziomie ponadpodstawowym, stanowiącym bazą prawidłowego rozwoju społecznego i wysokiego poziomu aktywizacji zawodowej przyszłych pokoleń;

– rozbudowy powiatowych struktur wielospecjalistycznej opieki medycznej celem zapewnienia społeczeństwu możliwie najwyższego poziomu tej opieki. Temu obszarowi służyć również powinno tworzenie uwarunkowań dla rozwoju bazy naukowo-badawczej;

– działania ekologicznych na rzecz: czystego powietrza, ochrony przyrody i krajobrazu, rewitalizacji obszarów poprzemysłowych przywracając im nowe formy ekologicznego rozwoju połączonego trwale z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i turystyczną wg zasady: zrównoważonego gospodarowania zasobami;

– działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego.

opinia

Pisali o nas  

Kilka słów od innych

Od początku, z dużym zadowoleniem obserwuję rozwój Klastra Zgorzeleckiego. (…) Uważam, że sukces ZKlastrta jest przykładem dla tego typu podmiotów w całym kraju.


Krzysztof Kubów

Wiceminister Energii (2019)

Liczymy, że Klaster Zgorzelecki będzie przyczyniał się nie tylko do rozwoju dużych farm fotowoltaicznych, ale również mniejszych instalacji np. w okolicznych szkołach.


artut bieliński

Starosta Zgorzelecki

Wspólnie z ZKlastrem oraz lokalnymi władzami samorządowymi będziemy dążyć do budowy obszaru efektywnie korzystającego z tzw. czystej energii.Mirosław Fiedorowicz

Wicestarosta Zgorzelecki