Klauzula informacyjna RODO – Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu

 1. Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Strony oraz osób fizycznych wskazanych przez te podmioty jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy. Z administratorem można skontaktować się listownie przesyłając informację na adres: Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu, ul. Daszyńskiego 54a, 59-900 Zgorzelec.
 2. Stowarzyszenie oświadcza, że wyznaczyło inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: biuro@zklaster.org Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu, ul. Daszyńskiego 54a, 59-900 Zgorzelec.
 3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Stowarzyszenie na podstawie:
  • art. 6 ust.1 lit. b) RODO – w przypadku osób reprezentujących Strony w celu spełnienia wymogów kontraktowych (konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy),
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku osób reprezentujących Strony w celu spełnienia wymogów ustawowych (konieczność wypełnienia przez Stowarzyszenie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa),
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku osób fizycznych wskazanych przez te podmioty jako osoby do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie zawartej Umowy z uwagi na konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakim jest komunikacja w trakcie realizacji zawartej Umowy.
 4. Zakres danych osobowych w przypadku osób reprezentujących Strony obejmuje imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu oraz służbowy adres email albo inne dane przekazane przez Strony. W przypadku osób fizycznych wskazanych przez te podmioty jako osoby do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie zawartej Umowy zakres danych osobowych obejmuje imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
 5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane podmiotom trzecim. Zgodnie z obowiązującym prawem Stowarzyszenie może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Stowarzyszenia na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. doradcom, audytorom, podmiotom świadczącym usługi IT) oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów (np. sądy, organy ścigania) – na podstawie posiadającego podstawę prawną żądania.
 6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie obywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 9. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 jest wymagane do zawarcia Umowy. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia Umowy.
 11. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Stowarzyszenie nie będzie podejmowało zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 12. Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego załącznika.