Energia z odnawialnych źródeł energii

70% zapotrzebowania na energię w Polsce może być zaspokojone tylko z energii odnawialnej.

Jeśli nie przestawimy się na OZE, nasz klimat ociepli się o więcej niż 1,5°C, i zwiększy ryzyko występowania nasilających się zjawisk ekstremalnych i związanych z nimi szkód. Na świecie rozwiązania z zakresu wprowadzania OZE są stale intensyfikowane.

Fotowoltaika (PV)

Zasada działania ogniw fotowoltaicznych : Ogniwa fotowoltaiczne, które znamy obecnie produkowane są z krystalicznego wafla krzemowego i łączone w moduły fotowoltaiczne. Foton (minimalna jednostka światła) padając na ogniwo fotowoltaiczne, jest pochłaniany przez krzem i wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do ruchu. Ruch ten to właśnie przepływ prądu elektrycznego. Dzięki zastosowaniu złącza typu p-n – półprzewodnikowego, możliwe jest połączenie tego procesu z obiegiem elektronów w sieci energetycznej.

Fotowoltaika znajduje obecnie zastosowanie z dwóch głównych powodów: ekologicznych oraz praktycznych (promieniowanie słoneczne jest wszędzie dostępne). Możliwe jest wykorzystanie prądu z paneli fotowoltaicznych w dwóch rodzajach sieci – on- grid i off- grid. W obu rodzajach sieci prąd jest wykorzystywany do bieżących potrzeb urządzeń. Pierwsza z nich zakłada oddanie nadmiaru wytworzonego prądu do lokalnej sieci elektro – energetycznej przy jednoczesnym stałym podłączeniu do sieci, z której korzysta się przy niedoborach energii z instalacji, natomiast druga zakłada odłączenie od sieci i magazynowanie energii w akumulatorze, będącym źródłem energii w razie niedoboru.


Solary (kolektory słoneczne)

Zamieniają energię promieniowania słonecznego na ciepło. Kolektory słoneczne najpowszechniej wykorzystywane są do:

-podgrzewania wody użytkowej,

-podgrzewanie wody basenowej,

-wspomagania centralnego ogrzewania,

-chłodzenia budynków,

-ciepła technologicznego.

Kolektory wykorzystują ciepło promieniowania słonecznego. Promienie padając na kolektor powodują nagrzanie kolektora i przekazanie ciepła do ciekłego czynnika przenoszącego ciepło – może to być glikol lub woda, która następnie przekazuje swoje ciepło do zbiornika wody. Kolektory powinny być zamontowane min. 3 m nad poziomem gruntu dzięki czemu znajdują się w bardziej nasłonecznionym miejscu, a wysokość ta pozwala na mniejsze narażenie na zabrudzenie lub uszkodzenie.

Turbina wiatrowa

Urządzenie zamieniające energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika. Mylnie nazywana elektrownią wiatrową – turbina wiatrowa stanowi zasadniczy element elektrowni wiatrowej. Turbina o poziomej osi obrotu ma wirnik składający się z łopat i piasty umieszczonej na przedniej części gondoli ustawionej na wiatr. Wirnik przymocowany jest do głównego wału wspierającego się na łożyskach. Wał przenosi energię obrotów przez przekładnię do generatora, który przekształca ją w energię elektryczną. Do głównych zalet turbin wiatrowych należy powiązania z nią ochrona środowiska i możliwość uzyskania niezależności energetycznej. Turbiny wiatrowe nie muszą być wyłączane ponieważ nie przegrzewają się i nie zacierają z powodu ciągłego użytkowania. Inwestując w wiatraki przyczyniamy się do zmniejszenia produkowanych zanieczyszczeń. Jedną z największych zalet wiatraków jest to, że nie wpływa na środowisko w takim stopniu jak robi to spalanie węgla czy ropy. Nie powoduje emisji CO2, nie wylewa ścieków, nie wymaga stałego dostarczania surowców.

Biogazownia

Instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego), odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków.

Typowa instalacja składa się zazwyczaj:

-układu podawania biomasy,

-komory fermentacyjnej,

-zbiornika magazynowego dlaprzefermentowanego substratu,

-zbiornika biogazu,

-agregatu prądotwórczego(gdy produkowana jest tylko energia elektryczna) lub agregatu kogeneracyjnego (gdy występuje kogeneracja energii elektrycznej i cieplnej).

Produkcja energii w bioelektrowni odbywa się w procesie zwanym wysokosprawną kogeneracją. Polega to na wspólnym wytworzeniu energii elektrycznej i ciepła użytkowego, w taki sposób, aby uzyskać oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji (silnik + agregat prądotwórczy) w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielczych osobno.

Magazynowanie energii elektrycznej

Magazynowanie energii elektrycznej – zestaw metod umożliwiających przechowywanie energii elektrycznej na dużą skalę, w ramach sieci elektroenergetycznej. Energia może być magazynowana, gdy produkcja przeważa nad zużyciem i wykorzystywana, gdy zużycie przeważa nad produkcją.


Ponieważ zapotrzebowanie na energię zmienia się w ciągu doby magazyny energii umożliwiają masowe wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, których dostępność ulega gwałtownym zmianom w ciągu doby. Bez magazynów energii, takie źródła muszą być wspomagane przez konwencjonalne elektrownie, które zaspokajają zapotrzebowanie, gdy odnawialne źródła produkują mniej energii.


Więcej informacji na temat magazynów energii:

W zgorzeleckim klastrze

100 MW energii z OZE

Stabilność energetyczną dla regionu Bogatyni i Zgorzelca

wspólne inwestycje, związane z efektywnym wykorzystaniem energii

wykorzystania zasilania ze źródeł odnawialnych takich placówek jak szkoły, żłobki, przedszkola, czy TBSy

wdrażanie innowacyjnych technologii, związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

lokalna produkcja, dystrybucja i konsumpcja energii